Særligt for sæsonpladser

Regler for sæsonpladser
1. Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer.
2. Kontrakten kan kun omfatte personer fra lejers familie.***
3. Lejer skal aflevere gyldigt campingpas til opbevaring i receptionen. Passet kan købes/fornyes i campingpladsens information.
4. Vognen skal være indregistreret, eller have ID nummerplade
5. Udlånes vognen, skal dette meddeles receptionen. Gæsterne skal indskrives som alm. campister og betale alm. overnatningsgebyr.
Strømforbrug afregnes med enhedens lejer.
6. Fremleje eller videresalg af enheden er ikke tilladt.
7. En sæsonplads lejes for én sæson og elforbruget betales pr. måler.
8. Elforbruget betales senest ved sæsonens afslutning.
9. Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode, hvorfor der ikke vil finde nogen form for økonomisk kompensation sted ved fraflytning i utide.
10. Opsiges en lejer til fraflytning pga. misligholdelse af aftalen eller af anden årsag, tilbagebetales der ikke noget af den erlagte leje.
11. Reservering af plads skal forkomme senest ved sæsonens afslutning. Der kan reserveres efterårs- forår og “helårs”sæson plads.
12. Retten til en reserveret plads kræver overholdelse af betalingsfrist.

***
Sæsonpladser må benyttes på følgende måde:
• En Sæsonplads må benyttes af eet ægtepar/samlever og deres børn under 18 år, og/eller børnebørn under 18.
• En familieplads må benyttes af eet ægtepar/samlever, børn, svigerbørn, børnebørn. Der afregnes for en familieplads per ekstra familie
udover kontraktindehaver. Familieplads kun ved aftale med lejrchef.
• Alle andre personer betegnes som gæster

Pladsen og Enheden

• I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel skal vogn, telt mm. opstilles således, at det ikke forringer naboens opstillingsmulighed.
• Såfremt det er muligt, er det tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt samt et 3-fags læsejl pr. enhed.
• Hver gang enheden forlades, skal den efterlades ryddelig.
• Der tilhører max. 1 køretøj pr. enhed, som skal holdes indenfor campingenheden. Øvrige køretøjer og gæster henvises til parkeringsarealet
udenfor campingpladsens bom.
• Campingvognen skal være mobil og kunne flyttes.
• Skure, terasser og lignende faste installationer må ikke opføres.
• Der må ingen steder på campingpladsen graves i græsset, lægges stenfliser, støbes, plantes planter, opstilles terrasser
eller læhegn af permanent karakter.
• Træer og buske må ikke beskæres, klippes eller fældes. Lejer vil blive foreholdt erstatningskrav.
• Der er opstillet containere til Pap/papir, glas/flasker, dåser og dagrenovation. Afskaffelse af alt andet affald påhviler lejer selv.
• Storskrald skal afleveres på kommunens genbrugspladser
Græsset
Det er lejerens ansvar, at græsset holdes klippet, og at der bliver klippet omkring campingvogn og fortelt samt på hele den lejede . Vurderes dette ikke overholdt, vil Lejrchefen foranstalte det gjort, og lejer vil blive afkrævet udgiften for dette, dog minimum 100kr. pr. gang.
Tilbehør
• Elkablet fra vognen og til 220V elstikket skal være et godkendt gummikabel med jord, jf. stærkstrømsreglementet. Tynde 2-ledede el-ledninger er således ikke tilladte og må ikke tilsluttes enhedens elstik.
• Såfremt et elkabel beskadiges under græsslåning, erstattes kablet ikke. Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader på campingpladsens materiel eller personskader i sådanne situationer.

Elmåler:
Det er lejers pligt og ansvar at holde øje med at elmåler fungerer. Det er lejers pligt at aflæse måler ved sæsonstart og ved sæsonafslutning. Desuden skal man løbende aflæse måler, og derved sikre sig at den fungerer.