Særligt for sæsonpladser

Regler for sæsonplads

1. Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer.
2. Vognen skal være indregistreret, eller have ID nummerplade
3. Udlånes vognen, skal dette meddeles receptionen. Overnattende gæsterne skal
indskrives som campister og betale alm. overnatningsgebyr.
Strømforbrug afregnes med enhedens lejer.
5. Fremleje eller videresalg af enheden er ikke tilladt.
6. En sæsonplads lejes for én sæson og elforbruget betales pr. måler.
7. Elforbruget betales senest ved sæsonens afslutning.
8. Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode, hvorfor der ikke vil finde nogen
form for økonomisk kompensation sted ved fraflytning i utide.
9. Opsiges en lejer til fraflytning pga. misligholdelse af aftalen, eller af anden
årsag, tilbagebetales der ikke noget af den erlagte leje.
10. Reservering af plads kan tidligst forkomme ved sæsonens afslutning. Der kan
reserveres efterårs- forår og “helårs”sæson plads.
11. Retten til en reserveret plads kræver overholdelse af betalingsfrist.

***

Sæsonpladser må benyttes på følgende måde:

• En Sæsonplads må benyttes af eet ægtepar/samlever og deres børn under 18 år,
og/eller børnebørn under 18 år.
• En familieplads må benyttes af eet ægtepar/samlever, børn, svigerbørn, børnebørn.
Der afregnes for en familieplads per ekstra familie udover lejeindehaver.
Familieplads kun ved aftale med lejrchef.
• Alle andre personer betegnes som gæster/overnattende gæster, der skal betale
gæstepris

Pladsen og enheden

• I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel skal vogn, telt mm. opstilles
således, at det ikke forringer naboens opstillingsmulighed.
• Såfremt det er muligt, er det tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og ét
redskabstelt samt et 3-fags læsejl pr. enhed.
• Hver gang enheden forlades, skal den efterlades ryddelig.
• Der tilhører max. 1 køretøj pr. enhed, som skal holdes indenfor
campingenheden. Øvrige køretøjer og gæster henvises til parkeringsarealet
udenfor campingpladsens bom.
• Campingvognen skal være mobil, og kunne flyttes umiddelbart.
• Skure, terasser og lignende faste installationer må ikke opføres.
• Der må ingen steder på campingpladsen graves i græsset, lægges stenfliser, støbes,
plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter.
• Træer og buske må ikke beskæres, klippes eller fældes. Lejer vil blive foreholdt
erstatningskrav.

Affald

• Der er opstillet containere til Pap/papir, glas/flasker, dåser og dagrenovation.
Afskaffelse af alt andet affald påhviler lejer selv.
• Storskrald skal afleveres på kommunens genbrugspladser

Græsset

Det er lejerens ansvar, at græsset holdes klippet, og at der bliver klippet omkring campingvogn og fortelt samt på hele den lejede . Vurderes dette ikke overholdt, vil Lejrchefen foranstalte det gjort, og lejer vil blive afkrævet udgiften for dette, dog minimum 100 kr. pr. gang.

El

•Elkablet fra vognen og til 220V elstikket skal være et godkendt gummikabel med jord, jf. stærkstrømsreglementet. Tynde 2-ledede el-ledninger er således ikke tilladte og må ikke tilsluttes enhedens elstik.
•Såfremt et elkabel beskadiges under græsslåning, erstattes kablet ikke. Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader på campingpladsens materiel eller personskader i sådanne situationer.
Elmåler: Det er lejers pligt og ansvar at holde øje med at elmåler fungerer. Det er lejers pligt at aflæse måler ved sæsonstart og ved sæsonafslutning. Desuden skal man løbende aflæse måler, og derved sikre sig at den fungerer.