REGLEMENT FOR SÆSONPLADSER

Særligt for sæsonpladser

Regler for sæsonplads

 1. Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer.
 2. Vognen skal være indregistreret, eller ejers adresseoplysninger skal oplyses i reception
 3. Udlånes vognen, skal dette meddeles receptionen. Overnattende gæsterne skal
  indskrives som campister og betale alm. overnatningsgebyr.
 4. En sæsonplads lejes for én sæson
 5. Fremleje eller videresalg af enheden er ikke tilladt.
 6. Strømforbrug afregnes med enhedens lejer med kr 3,75 kr pr kwh.
 7. Minimum betaling for strøm for en sæsonplads udgør kr 300, 00.
 8. Minimum betaling for strøm for en for/eftersæson udgør kr 150,00kr
 9. Man bør checke sit forbrug af strøm i perioden.
 10. Elforbruget betales senest ved sæsonens afslutning.
 11. Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode, hvorfor der ikke vil finde nogen
  form for økonomisk kompensation sted ved fraflytning i utide.
 12. Opsiges en lejer til fraflytning pga. misligholdelse af aftalen, eller af anden
  årsag, tilbagebetales der ikke noget af den erlagte leje.
 13. Reservering af plads kan tidligst forkomme ved sæsonens afslutning.
 14. Der kan reserveres efterårs- forår og sæson plads.
 15. Retten til en reserveret plads kræver overholdelse af betalingsfrist.

Sæsonpladser må benyttes på følgende måde:

 • En Sæsonplads må benyttes af eet ægtepar/samlever og deres børn under 18 år,
  og/eller børnebørn under 18 år, der ikke er i følge med deres forældre.
 • Alle andre personer betegnes som gæster/overnattende gæster
 • Ekstra voksen kan tilkøbes, men kun efter aftale med Campingchef
 • Der kan tilkøbes gæstekort, der gælder for 5 dagsgæster pr dag. Gæster udover de 5 betaler almindelig gæstepris.
 • Max én bil på enhedsplads. Gæster må ikke køre ind på campingpladsen
 • Fartbegrænsning max 10 km/t
 • Begræns kørslen på campingpladsen, er der behov for megen kørsel, så parker udenfor bommen

Pladsen og enheden

 • henhold til brandvedtægternes 3-meters regel skal vogn, telt mm. opstilles
  således, at det ikke forringer naboens opstillingsmulighed.
 • Såfremt det er muligt, er det tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og ét
  redskabstelt samt et 3-fags læsejl pr. enhed.
 • Hver gang enheden forlades, skal den efterlades ryddelig.
 • Der tilhører max. 1 køretøj pr. enhed, som skal holdes indenfor
  campingenheden. Øvrige køretøjer og gæster henvises til parkeringsarealet
  udenfor campingpladsens bom.
 • Campingvognen skal være mobil, og kunne flyttes umiddelbart.
 • Skure, terrasser og lignende faste installationer må ikke opføres.
 • Der må ingen steder på campingpladsen graves i græsset, lægges stenfliser, støbes,
  plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter.
 • Træer og buske må ikke beskæres, klippes eller fældes. Lejer vil blive foreholdt
  erstatningskrav.

Affald

 • Der er opstillet containere til Pap/papir, glas/flasker, dåser og dagrenovation.
  Afskaffelse af ALT ANDET AFFALD påhviler lejer selv.
 • Storskrald skal afleveres på kommunens genbrugspladser

Græsset


Det er lejerens ansvar, at græsset holdes klippet, og at der bliver klippet omkring campingvogn og fortelt samt på hele den lejede. Vurderes dette ikke overholdt, vil Lejrchefen foranstalte det gjort, og lejer vil blive afkrævet udgiften for dette, dog minimum 100 kr. pr. gang.

El

 • Elkablet fra vognen og til 220V elstikket skal være et godkendt gummikabel med jord, jf. stærkstrømsreglementet. Tynde 2-ledede el-ledninger er således ikke tilladte og må ikke tilsluttes enhedens elstik.
 • Såfremt et elkabel beskadiges under græsslåning, erstattes kablet ikke. Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader på campingpladsens materiel eller personskader i sådanne situationer.


Elmåler: Det er lejers PLIGT OG ANSVAR at holde øje med at elmåler fungerer. Det er lejers pligt at aflæse måler ved sæsonstart og ved sæsonafslutning. Desuden skal man løbende aflæse måler, og derved sikre sig at den fungerer.